Volume 18, No. 1, January 2018

Table of Contents

Articles

G. Triveni, G.R.K. Sharma, Ch. Satyanarayana, K. Sarjan Rao and T. Raghunandhan
1-4
Kanchan Sandhu
5-10
C.M.Yadav and O.P. Pareek
11-14
Vijayabhinandana. B, Jyothi. V and Venkata Subbaiah. P
15-21
Punitha P, Jitendra Chauhan, Ram Singh and R.J. Singh
22-27
Alethea Dympep, R.J. Singh, Jitendra Chauhan and Ram Singh
28-31
A. Banerjee, B. Sarkar, S. Mukherjee and F.H. Rahman
32-36
Sunil Kumar, Rahul Singh, D.U.M. Rao and Jitendra Chauhan
37-44
Rachna, Gautam and Anika Malik
45-52
Babu Lal Dhayal, Rajeev Bairathi and Ashok Kumar Sharma
53-57
M.K. Singh, A.K. Dixit and R.R. Singh
58-65
Pubali Saikia
66-69
K. K. Saharia, M. Johari and J. Talukdar
70-74
Bharti bau
75-79
Jyothi. V Vijayabhinandana. B, Venkata Subbaiah. P, Rajasri Mandali and Raja Reddy. K
80-83
Boniface Lepch, Ravikant Avasthe, Raghavendra Singh, Pallabi Phukan and N. Johnson Singh
84-87
Veenita Kumari, and R. Vasantha
88-92
R.S. Patodiya
93-95
Alexso Ngadong, and J. Longkumer
96-100
Shah M. Hussain, B.P. Mishra, T.M. Chanu and M. Pathak
101-104
Akanchha Singh and Basavaprabhu Jirli
105-109
A.K. Dixit, and M.K. Singh
110-112