Volume 17, No. 1, January, 2017

Table of Contents

Articles

K. Pradhan, Yanglem Lakshimai Devi, Rema Das, Avishek Saha, Victor Sarkar and Bablu Ganguly
PDF
1-4
Md. Mahedi Hasan, Md. Nazrul Islam Mondal2, Md. Nurul Islam, Md. Aminul Hoque
PDF
5-12
Subhashree Sahu, J.P. Sharma, R.R. Burman, Premlata Singh, N.V. Kumbhare and Eldho Varghese
PDF
13-17
Neelam Yadava
PDF
18-23
Biswajit Lahiri, Sudarshan Anurag J.K. Chauhan, Aiarson K. Sangma and Sierra M. Sangma
PDF
24-31
S.P. Sunil Kumar, B P Singh, Mahesh Chander, Afzel Hoque Akand, Vijay Kumar and Narendra Khode
PDF
32-36
Mahabad Ibrahim ABBAS and Cuma AKBAY
PDF
37-43
Santosh Rani, S.K. Varma, V.P.S. Yadav and Makkhan Lal
PDF
44-52
D. Raghupathi and M. Venkatesha
PDF
53-56
Monosri Johari and K.K. Saharia
PDF
57-61
Pubali Saikia and Manoshi Baruah Deka
PDF
62-66
Bimal.P.Bashir, Thirupathy Venkatachalapathy R, Jamuna Valsalan and P.K. Rout
PDF
67-70
B.L. Manjunatha, D.U.M. Rao, Dipika Hajong, R.Roy Burman and Rashmi Singh
PDF
71-79
Abhinav Kumar, Vinod Kumar, Ashok Kumar Sharma and P. D. Meena
PDF
80-87
Akanksha Pandey, M.L. Sharma and V.K. Sharma
PDF
88-93
Bharti and Deepa Indoria
PDF
94-99
Atheequlla, GA, Venkattakumar, R, Nita, Khandekar, Balakrishna, B and Narayanaswamy, B
PDF
100-104
Laxuman Sharma, Bhison Pradhan Pradhan and Karma Diki Bhutia
PDF
105-108
Modem Ravikishore and B. Seema
PDF
109-112