Volume 14, No. 4 (Special Issue), November 2014

Special issue on Veterinary Research & Extension

Table of Contents

Articles

M.Haque, K.K. Saharia, Jupi Talukdar, L.S. Khuman
PDF
1-5
M.K. Patr, Sonuwara Begum, Bidyut C. Deka3
PDF
6-11
Neetu Kumari, S. B. Choudhary
PDF
12-14
Jupi Takuldar, K. K. Saharia, J. R. Bora, R. A. Hazarika
PDF
15-17
Pushpa, B.S. Chandel
PDF
18-26
Rakesh Roy and Rupasi Tiwari
PDF
27-32
Manisha Chauhan, S. K. Kansal
PDF
33-36
Mohan Lal Yadav, Devi Singh Rajput, Subhash Chand, N.K. Sharma
PDF
37-41
Jyoti Yadav, Hema Tripathi, Janmoni Shyam
PDF
42-44
Neeraj K. Sharma, H.R. Meena, Mahesh Chander, Hari R., Sharad Avhad
PDF
45-48
Sneh Lata Gupta, Jyoti Palod
PDF
49-51
P. K. Bharti, M. H. Khan, Champak Barman, G. Kadirvel, Suresh Kumar, R. Basumatary, S. Doley, G. Khargharia
PDF
52-54
Manas Kumar Patra, Yhuntilo Kent, Soya Rungsung, Lily Ngullie, Rüüsalie Nakhro, Bidyut C. Deka
PDF
55-60
S. S. Bankar, M. Raziuddin, P. N. Zanjad
PDF
61-64
S. D. Audarya, A. Sanyal, L.K. Pandey, J. K. Mohapatra, B. Pattnaik
PDF
65-69
Raksha Raksha
PDF
70-74
S.N. Suryawanshi, P.A.Tembhurne, S. Gohain, V.C. Ingle
PDF
75-77
Nandedkar P.V., V.K. Saxena, M. Saxena , K.A. Ahmed, S. Kumar, R. Singh, P. Jain, M.R. Jawale, S.B. Nehete
PDF
78-81
M. Rout, Jai Sunder, L.K. Pandey, J.K. Mohapatra, B. Pattnaik
PDF
82-84
P.M. Gedam, N.C. Nandeshwar, A.M. Salankar, P.M. Shirsikar, J.A. Kesharkar
PDF
85-86
J.S. Rajoriya, Manisha Chauhan, Sushma Yadav, Santosh Shinde
PDF
87-88