Volume 14, No. 3, September 2014

Table of Contents

Articles

R. Venkattakumar, Bharat S. Sontakki
PDF
1-8
S. Sarkar, K. Pradhan, S. Biswas
PDF
9-13
Mahesh Chander, Prakashkumar Rathod, B.L. Balaraju
PDF
14-23
Sarju Narain,, S.K. Singh, Lakhan Singh
PDF
24-27
M. Kanwat, P. Singh
PDF
28-30
Mamta Tiwari, N.N. Tripathi,
PDF
31-34
Amita Hanglem, R. Saravanan, K. Pradhan
PDF
35-38
Nitin Kumar Pandey, Sunil Kumar Singh
PDF
39-42
Prem Chand, Smita Sirohi, S.R.K. Singh, A.P. Dwivedi, Anupam Mishra
PDF
43-46
Bharat Hadiya, Girish Deshmukh, Minaxi Bariya
PDF
47-50
Debabrata Mondal, Sarthak Chowdhury, Debabrata Basu
PDF
51-54
Sukanya Barua, Monika Wason
PDF
55-58
M.V. Sajeev, P.L. Saroj
PDF
59-65
Jogender Singh, V. P. Chahal, Vidyulata
PDF
66-69
T. Sunanda, M. K. Singh, Daya Ram, K.P. Chaudhary
PDF
70-74
Anuj Kumar Singh, Kinjulck C. Singh, Y.P.Singh, D.K. Singh
PDF
75-77
P.P. Wankhade, D.M. Mankar, N.M. Kale, P.P. Bhople
PDF
78-82
S.K. Meti, H.S. Sathish
PDF
83-87
A.K. Mohanty, M. Islam, G.A.K. Kumar, A. Kumar
PDF
88-92
T. Rajula Shanthy, S. Ramanjaneyulu
PDF
93-98
Monosri Johari, K.K. Saharia, L.Sanathoi Khuman
PDF
99-102
P. B. Kharde, S.D. Patil, B.T. Potawade
PDF
103-107
M. Haque, P. Hazarika, K.K. Saharia, M.N.Ray, A. Borgohain, L.S. Khuman
PDF
108-111
A.K. Dixit, Braj Mohan, Khushyal Singh, Vijay Kumar
PDF
112-114
Lopamudra Mohapatra, R.K. Dhaliwal, H.S. Dhaliwal
PDF
115-118
M.D. Ojha, Bholanath Saha,
PDF
119-121
Rinjumoni Dutta
PDF
122-124
Surat Singh, Sarju Narain
PDF
125-127
A.K. Verma, Niranjan Lal
PDF
128-130
Sarvesh Kumar S.R.K. Singh, R.C. Sharma
PDF
131-133
Manisha Chauhan, S.K. Kansal
PDF
134-136
CH. Satyanarayana, B. Sudhakar Rao,
PDF
39-42