Volume 13, No. 3, September 2013

Table of Contents

Articles

Shamna. A, K. Narayana Gowda, N.S. Shivalinge Gowda
PDF
1-8
A.K. Sharma, Lijo Thomas
PDF
9-14
N.K. Verma, D.K. Pandey, A.D. Upadhayay
PDF
15-18
Manmeet Kaur, Ravinder Kaur
PDF
19-24
Ashok Kumar Sharma, Jitendra Chauhan, Vinod Kumar
PDF
25-29
Lekh Ram Verma, K.K. Shrivastava, P. Shrivastava
PDF
30-33
H.C. Singh, Rajesh Kumar, Surjit Singh
PDF
34-38
S. Paul, K. Vijayaragavan, P. Singh
PDF
43-46
S.K. Badodiya, Anamika Tiwari, O.P. Daipuria
PDF
47-51
Shweta S. Kadu, R.R. Kotikhane, D.R. Nagawade
PDF
52-54
Hakeem S. Abd, Dipak De
PDF
55-58
B.M. Mehta, Madhuri Sonawane, R.F. Thakor
PDF
59-63
S. Usha Rani, G. Selvaraj
PDF
64-70
Aston Oliver Mulwafu, Jayasree Krishnankutty, S. Krishnan
PDF
71-74
Biswarup Saha, Ram Bahal
PDF
75-81
Rajni Goel, G.P.S. Sodhi
PDF
82-86
N. Akila, V. Uma, N. Narmatha, K.M. Sakthivel
PDF
87-91
Renu Jethi, Nirmal Chandra
PDF
92-97
Sajesh V. K.
PDF
98-102
Nirmala, B., Vasudev, N., Suhasini. K.
PDF
103-105
Ch. Srilatha Vani
PDF
106-108