Volume 13, No. 2, May 2013

Table of Contents

Articles

T. Rajula Shanthy, Monika Singh, Nisha Sahu, Surekha, M. Balaji Rajkumar, S. GopalaSundara Raj, Kalyan De, S. Ramachandran
PDF
1-9
M. Rokonuzzaman
PDF
10-16
Sadhna Pandey, Purushottam Sharma, R. K. Sharma
PDF
17-20
R.N. Sharma, S.K. Sharma, B.L. Sharma
PDF
21-25
Sandeep Chouhan, S.R.K. Singh, A.K. Pande, U.S. Gautam
PDF
26-30
D. Ram, M.K. Singh, K. P. Chaudhary, L. Jayarani
PDF
31-35
Y.P. Singh, U. C. Dubey, Sudhir Singh S. K. Dubey
PDF
36-40
R. Nagarjuna Kumar, S.R. Meena, O.P. Awasthi
PDF
41-44
Sukhpal Singh, H S Kingra, Sangeet
PDF
45-50
A.K. Mohanty, B. Lepch, Ashok Kumar
PDF
51-56
Letha Devi G
PDF
57-61
R. Prasad, A.K. Singh, Lakhan Singh, Atar Singh
PDF
62-66
Mangesh Tekale, D.S. Deshmukh, Prakashkumar Rathod, Manish Sawant
PDF
67-71
M. K. Rathod, G. R. Tidke, R. P. Mandve
PDF
72-77
P. Supriya, V.K.Yadav, Anil Kumar Sindhu
PDF
78-81
Biswajit Debnath, R.S. Biradar, Rahul Singh
PDF
82-88
A.R. Deshpande, M.C Soni, S.S. Shekhawat
PDF
89-92
Hanuman Sahay Bunkar, Hanuman Lal, J.P. Yadav
PDF
104-107
M.C. Ahire, P. B. Kharde
PDF
108-112
Basavaprabhu Jirli, Ashok Rai, Deoraj, Pushpendra Saroj, Manveer Singh, Ashok Kumar, Arun Kumar, Pushpendra Kumar
PDF
113-115
Shamna. A, K. Narayana Gowda, N. S. Shivalinge Gowda
PDF
116-118
Sonmoina Bhuyan, M. Krishnan, Dipanjan Kashyap
PDF
119-122
Lalhumliana Tochhawng, Sanjay Kumar Rewani
PDF
123-125
Parvez Rajan, M.K. Dubey, S.R.K. Singh, M.A. Khan
PDF
126-127
Anand Kumar Katiyar, Ram Jiyawan, D. Angchok
PDF
129-131
B. L. Dhayal, I. M. Khan, M.K. Jangid
PDF
132-134
B.S. Meena
PDF
135-137
Sukanta Biswas
PDF
138-138