Volume 13, No. 1, January 2013

Table of Contents

Articles

K.D. Kokate, A.K. Singh, Lakhan Singh
PDF
(i-vii)
Biswajit Lahiri, Siddhartha D. Mukhopadhyay
PDF
1-8
Sanjay Kanti Das
PDF
9-15
Shailesh Kumar, Gyanendra Sharma, V.K. Yadav
PDF
16-19
Mukesh Kumar Singh, Nirmal Kumar, K.P. Singh, Vaibhav Chopade, Anil Kumar Dohare
PDF
20-25
Kiran Yadav, D.S. Dhillon
PDF
26-30
Mukesh Yadav, Kinjulck C. Singh, A.S. Chouhan, C.J. Singh
PDF
31-34
H. Sarma, R.K. Talukdar, P. Mishra
PDF
35-38
Archna Beniwal, Beena Yadav, Rita Goel
PDF
39-42
Souvik Ghosh, Ashwani Kumar, Tanmaya Mohapatra
PDF
43-47
Sajeev M.V., K. Narayana Gowda
PDF
48-55
Subhash Chand, P. Krishanan, S. N. Sethi
PDF
56-62
Punam K. Yadav, Indu Grover
PDF
63-67
Sanchita Garai, G. Mazumder, Sanjit Maiti
PDF
68-71
S. Biswas, B. Goswami, N. C. Sahu
PDF
72-76
M. Rokonuzzaman
PDF
77-84
K. P. Vanetha
PDF
85-87
Simple Jain
PDF
88-95
Parvinder Sharma, G.P. Singh, S.K.Jha
PDF
96-100
Sadananda Payeng, Atul Borgohain, J.R. Bora
PDF
101-106
B. C. Das
PDF
107-111
Venu Prasad H.D., Premlata Singh, Shiv Kumar, B.K. Singh
PDF
112-116
Afzal Ahmad, Guru Prem, Ramesh Kumar
PDF
117-119
Swathi Lekshmi, P.S., Chandrakandan. K., Balasubramani. N
PDF
120-122
Rekha Sinha, Bindu Sharma
PDF
123-125
R.K Singh, S.R.K. Singh, U.S Gautam
PDF
126-128
M.D. Ojha, H. Singh
PDF
129-131
Rajendra R. Chapke
PDF
132-135
V. Jyothi, M. Suresh Kumar
PDF
136-138